Jesteś naszym:
329
gościem

 

Bierzmowanie 2014


1. Bierzmowanie sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego

Każdy sakrament jest dziełem Ducha świętego. W szczególny sposób zostaliśmy odrodzeni w Duchu Świętym w sakramencie chrztu (J 3, 5). Cóż zatem daje, nam jeszcze sakrament bierzmowania? Odpowiada na to ostatni Sobór w Konstytucji o Kościele:

Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie Św. w sposób doskonalszy wiążą się z Kościołem i w ten sposób jeszcze ściślej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i chronienia wiary słowem i uczynkiem (n.11).

W sakramencie bierzmowania "ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia. Przez dar Ducha świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo i budowali Jego Ciało w wierze i miłości. Ich dusze otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie, tak że nie można powtarzać sakramentu bierzmowania" (Obrzędy bierzm., wstęp. n. I-2). Trzecim etapem wtajemniczenia chrześcijańskiego jest Eucharystia.

2. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Wprawdzie chrzest daje nam odpuszczenie grzechów, czyni nas dziećmi Bożymi i włącza do Kościoła, to jednak sam chrzest nie wystarcza. Dziecko Boże powinno się rozwijać ku pełnej dojrzałości duchowej. Już u pierwszych chrześcijan po chrzcie następowało bezpośrednio bierzmowanie przez włożenie rąk.

Dojrzałość duchowa (nie jest ona uzależniona od ilości lat) polega przede wszystkim na:

 • budowaniu Kościoła,

 • szerzeniu i bronieniu wiary słowem i czynem,

 • służeniu innym.

W bierzmowaniu otrzymujemy Ducha świętego, który daje nam moc do takiej postawy otwarcia się na drugich. On jest miłością, dlatego pomaga nam realizować przykazanie miłości w naszym życiu.

Duch święty sprawia, że uczniowie Chrystusa mogą właściwie rozumieć słowa Pana: "On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem" (J 14, 26). Doprowadzi nas do całej prawdy (J 16,13). Ponadto Duch Święty jest:

 • największym darem, w którym wszystkie inne są zawarte (1 Kor 1, 7; Gal 5; 2-25),
 • zapoznaje nas z tajemnicą Boga (1 Kor 2, 10-12),
 • napełnia nas radością (Dz 13, 52)
 • uzdalnia nas do dawania świadectwa, aż do śmierci - na wzór Chrystusa (J l5, 26-27; Dz I, 8; 4, 31).

O dar Ducha świętego, o Jego moc, trzeba prosić Ojca niebieskiego: "Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą" (Łk I I,13).

3. Przygotowanie do bierzmowania

Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami wiary. Chrzest niemowląt odbywa się w wierze rodziców i Kościoła. Na rodzicach spoczywa zasadniczy obowiązek wychowania dzieci w duchu wiary i przygotowania ich do owocnego przyjęcia pozostałych sakramentów wtajemniczenia (bierzmowania i Eucharystii), w wypełnianiu tego obowiązku pomaga rodzicom wspólnota parafialna. Mówią o tym wyraźnie dokumenty Kościoła: "Obowiązkiem chrześcijańskich rodziców jest troska o przygotowanie dzieci do życia sakramentalnego przez formowanie w nich ducha wiary i stopniowe jego umacnianie oraz przez bezpośrednie przygotowanie do owocnego przyjęcia sakramentów bierzmowania i Eucharystii, w czym korzystają z pomocy tych instytucji, które zajmują się katechizacją. Ta rola rodziców zaznacza się takie przez ich czynny udział w obrzędach sakramentów".

Kandydat do bierzmowania powinien znajdować się w stanie łaski uświęcającej, a więc być po spowiedzi. Ponadto powinien być odpowiednio pouczony i przygotowany do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Dokonuje się to zwykle na specjalnych naukach i nabożeństwach przygotowawczych.

Również rodziny kandydatów, zwłaszcza rodzice i świadkowie, powinni uczestniczyć w naukach i nabożeństwach przygotowawczych i w dniu bierzmowania przystąpią do Komunii świętej.

Zasadniczo kandydaci do bierzmowania nie dobierają sobie nowego imienia (bierzmowanie jest kontynuacją chrzcielnego wtajemniczenia). Mogą przybrać sobie nowe imię szczególnie wtedy, gdy nie posiadają chrześcijańskiego imienia.

4. Kto może bierzmować

Bierzmowania udziela biskup. Przy większej liczbie kandydatów biskup może poprosić do współudzielania sakramentu również innych kapłanów.

Każdy kapłan posiada władzę bierzmowania w niebezpieczeństwie śmierci, a także w wypadku chrztu osoby dorosłej lub dziecka w wieku katechizacji, oraz z okazji I Komunii osoby dorosłej, ochrzczonej w dzieciństwie, po odpowiednim przygotowaniu. W Polsce, ze względu na częste bierzmowania biskupa w terenie, wolno aktualnie kapłanom bierzmować tylko w niebezpieczeństwie śmierci, i to nawet dzieci, przed dojściem do używania rozumu.

W obrządkach Wschodnich bierzmowania udziela kapłan niemowlętom zaraz po chrzcie (w ten sposób są bierzmowani u nas także greko-katolicy).

5. Świadkowie bierzmowania

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata; również inny wierzący , katolik, bierzmowany i praktykujący. W ostateczności świadkami mogą być także rodzice dziecka.

Podczas bierzmowania jeden świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w jego chrześcijańskim życiu. Świadkowie powinni być do bierzmowania odpowiednio przygotowani i przystąpią podczas Mszy św. do Komunii razem z bierzmowanym.

6. Liturgia sakramentu bierzmowania

Bierzmowania zwykle udziela się w czasie Mszy św., aby jaśniej ukazać ścisły związek tego sakramentu z całym wtajemniczeniem chrześcijańskim (chrzest, bierzmowanie i Eucharystia). Związek z sakramentem chrztu przypomina odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych poprzedzające liturgię samego sakramentu bierzmowania.

Widzialnym znakiem sprawowanego sakramentu bierzmowania jest:

biblijny gest nałożenia rąk przez biskupa lub bierzmującego kapłana - to gest proszący o dar Ducha Świętego

namaszczenie olejem krzyżma na czole i wypowiedzenie słów: "Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego". Namaszczenie wyraża skutek sakramentu bierzmowania, a mianowicie "ochrzczony otrzymuje niezniszczalny charakter, znamię Pańskie, razem z darem Ducha świętego, który doskonalej upodabnia go do Chrystusa i udziela mu łaski rozszerzania wśród ludzi "dobrej woli Chrystusowej"

Już w Starym Testamencie namaszczano ołtarze i świątynie, jako miejsca obecności Boga (por. Rdz 28,11-19), następnie namaszczano również ludzi: królów, kapłanów i proroków, jako osoby mające do spełnienia szczególną misję wobec drugich. Namaszczenie wyrażało niewidzialne wylanie mocy Ducha świętego. Najpełniej namaszczony Duchem świętym został Mesjasz - Chrystus w momencie Wcielenia i chrztu w Jordanie. W sakramencie chrztu i bierzmowania zostajemy napełnieni tym samym Duchem świętym, który jednoczy, nas z Chrystusem i upodabnia nas do Niego. Duch Święty zespala nas również w sposób dojrzały i bardziej odpowiedzialny ze wspólnotą Kościoła. Stajemy się współodpowiedzialni za losy Kościoła i żyjącego w Nim Chrystusa.

Tekst pobrany ze strony: http://www.kuria.gliwice.pl/czytelnia/ksiazki/index.php?numer=07&art=2DATY SPOTKAŃ DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA
Klasa I Gimnazjum: w czwartki 2x w miesiącu o godz. 19:00 wg ustalonych dat. dat.

2013 10 i 24 X 2014 13 i27 II
7 i 28 XI 27 III
12 XII 29 V
12 VI

Klasy II Gimnazjum: w poniedziałki 2x w miesiącu o godz. 19:00 wg ustalonych dat.

2013 7 i 21 X 2014 10 i 24 II
4 i 25 XI 24 III
9 XII 26 V
09 VI

Klasy III Gimnazjum: w każdy piątek miesiąca o godz. 19:00 wg ustalonych dat.

2013 11 – 18 i 25 X 2014  14 – 21 i 28 II
8 - 15 i 29 XI 28 III
13 XII

W grudniu obowiązuje obecność na 5 Mszach sw. Roratnich !!!

Obowiązkiem młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania jest uczestniczenie we Mszy Świętej szkolnej (środa, godz. 18:00)!

DODATKOWO W MARCU DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO BIERZMOWANIA:

05 marca Popielec - udział we Mszy św.
18 marca - wtorek godz. 19.00 - spotkanie w ramach rekolekcji parafialnych dla wszystkich klas 

W okresie Wielkiego Postu do zaliczenia: udział w 3 Drogach Krzyżowych oraz 3 Gorzkich Żalach
 • 2014-03-31 - terminy w czerwcu 2014

  Klasa 1 - 12 czerwca godz. 19.00
  Klasa 2 - 09 czerwca godz. 19.00
 • 2014-05-24 - zmiana terminów w maju 2014

  Spotkanie dla Bierzmowanych: kl.1 - 29 maja godz. 19.00 i k l. 2 - 26 maja godz. 19.00
 • 2014-02-28 - zmiana terminów w marcu 2014

  SPOTKANIA W MARCU DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO BIERZMOWANIA

  05 marca Popielec - udział we Mszy św.
  18 marca - wtorek godz. 19.00 - spotkanie w ramach rekolekcji parafialnych dla wszystkich klas


  Klasa 2 - poniedziałek 24 marca
  Klasa 1 - czwartek 27 marca
  Klasa 3 - piatek 28 marca

  w okresie Wielkiego Postu do zaliczenia:
  udział w 3 Drogach Krzyżowych oraz 3 Gorzkich Żalach
 • 2014-01-25 - zmiana terminów w lutym 2014

  Nowe terminy spotkań w Lutym 2014
  Klasa I: 13 i 27 luty
  Klasa II: 10 i 24 luty
  Klasa III: 14, 21 i 28 luty
 • 2013.11.30 - zmiana terminów w grudniu 2013

  W grudniu jest tylko jedno spotkanie + obowiązuje obecność na 5 Mszach św. Roratnich
  klasa I czwartek 12 grudnia godz. 19.00
  klasa II poniedziałek 09 grudnia godz. 19.00
  klasa III piatek 13 grudnia godz. 19.00